کار گروه فرهنگی و اجتماعی: کارگروه ورزش ،       تغذیه و سلامت :

کارگروه فعالیتهای اجرائی و روابط عمومی:

افسانه احمدی

مریم تشکر

مژگان فکوری

زهرا زارع

ماریه نجفی

مریم برزگر

شیما قنادی

فریبا فریدونی

معصومه شبان

مریم تشکر

مژگان فکوری

زهرا کمالی

معصومه شبان

فرزانه بهمنی

مریم عبدی

مریم برزگر

شیما قنادی

فریبا فریدونی

فیروزه آزادبخت

فرزانه بهمنی

مریم تشکر

مزگان فکوری

مریم عبدی

شیما قنادی

فریبا فریدونی