کار گروه فرهنگی و اجتماعی:

۱-زهرا زارع

۲- مریم یقطین

۳-مژگان فکوری

۴-شیما قنادی

۵- افسانه احمدی

۶- فاطمه جمالی

 

کارگروه ورزش و تغذیه:

۱- زهرا ترنجیان

۲- فریبا فریدونی

۳- مریم عبدی

۴- مریم تشکر

 

کارگروه سلامت:

۱- خانم دکتر سبزی

۲- زهرا زارع

۳- مریم یقطین

۴- راحله دمان

۵- مریم برزگر

۶- افسانه احمدی

۷- مریم عبدی

 

کارگروه فعالیتهای اجتماعی و روابط عمومی:

۱- شیما قنادی

۲- فریبا فریدونی

۳- فاطمه جمالی