اولین نشست تخصصی بانوان  دانشگاه روز شنبه ۵ / ۸/ ۱۳۹۷ با حضور سرکار خانم دکتر سبزی  و با موضوع ر وشهای پیشگیری و درمان بیماریهای پاییز ی مانند سرماخوردگی با استفاده از طب سنتی برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد بانوان دانشگاه به طور خصوصی برای مزاج شناسی به سرکار خانم دکتر سبزی مراجعه کنند.