امور بانوان دانشگاه ، رقابتی مابین بانوان دانشگاه در چیدمان سفره هفت سین برگزار نمود. در این رقابت بانوان دانشگاه ، عکس سفره های هفت سین تدارک دیده خود در آغاز سال جدید را به گروه مجازی امور بانوان دانشگاه ارسال نمودند. اعضای گروه به هر کدام از آنها امتیاز داده و پس از نظرسنجی به نفرات اول تا سوم هدایایی از سوی مشاور محترم رئیس دانشگاه در امور بانوان اهدا شد.