اولین جلسه امور بانوان دانشگاه در سال جدید روز یک شنبه ۹۸/۱/۱۸ از ساعت ۱۲ الی ۱۳:۱۵ با حضور مشاور محترم رئیس دانشگاه در امور بانوان تشکیل گردید. در این جلسه برنامه یکساله دفتر امور بانوان دانشگاه بررسی و تصویب گردید.