دفتر امور بانوان ریاست جمهوری

امور بانوان استانداری فارس

امور بانوان وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مراکز پژوهشی زنان