برگزاری جلسه کارگروه اجرایی

این جلسه که با حضور سرکار خانم دکتر حامدی و کارگروه های اجرایی در آذرماه ۱۴۰۱ برگزار و فعالیت های زمستانه  تا پایان سال بررسی و وظایف کارگروه آن اجرایی به آنها محول گردید