مراسم دورهمی ویژه دانشجویان دختر و بانوان دانشگاه ویژه اعیاد شعبانیه

امور زنان و خانواده دانشگاه ،به مناسبت اعیاد شعبانیه ، مراسم دورهمی ویژه دانشجویان دختر و بانوان دانشگاه در محوطه خوابگاه دختران برگزار نمود . در این مراسم ضمن پذیرایی از شرکت کنندگان، مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده از نزدیک با دانشجویان دختر دیدار وگفت و گو کردند و همچنین از محوطه خوابگاه دختران بازدید و برای بهبود اوضاع خوابگاه دختران نظرات همکاران در مراسم مورد بررسی قرارگرفت.