به ۳ نفر برتر کارت هدیه 
و بقیه دوستان هدایایی به رسم یادبود تقدیم خواهد شد.