کارگاه آموزشی " آشنایی با اصول تعذیه و رژیم درمانی" روز چهارشنبه ۹۸/۹/۶ ویژه بانوان و دانشجویان دختر و خانواده های کارکنان دانشگاه برگزار شد. در این کارگاه در رابطه با اصول تغذیه و رژیم درمانی به صورت کارشناسی و با حضور کارشناس تغذیه سرکار خانم دهقانیان بحث و بررسی گردید.